Algemene advertentievoorwaarden

Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende definities
gehanteerd.

OG Wijzer: gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende aan Prof. Van der
Waalsstraat 3H.

OG Wijzer verzorgt de verkoop van de advertentieruimte in printuitgaven
en lidmaatschappen, banners, advertorial en vacatureposities op webpagina(‘s).

Adverteerder: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met OG
Wijzer een overeenkomst sluit met het oog op adverteren in een door OG Wijzer
uitgegeven medium of op een website waarvan OG Wijzer in opdracht de
advertentieverkoop op zich heeft genomen.

Materiaal: alle door Adverteerder aan te leveren teksten, foto’s en
ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de
specificaties die OG Wijzer hanteert. Specificaties voor zowel de gedrukte als
de online afgebeelde advertenties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij OG Wijzer.

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid
met de uitvoering van een overeenkomst tussen OG Wijzer en Adverteerder.

 

I. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Adverteerder
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 OG Wijzer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen
zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de
gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt
geacht plaats te hebben gevonden na toezending door OG Wijzer aan Adverteerder.
Adverteerder kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de wijzigingen
bezwaar aantekenen tegen de door OG Wijzer bekendgemaakte wijzigingen. De
wijzigingen zullen in geval van tijdig bezwaar niet van toepassing zijn ten
aanzien van Adverteerder. OG Wijzer is gerechtigd deze Overeenkomst te
ontbinden indien Adverteerder niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen.

1.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde
bepaling.

1.4 In het geval OG Wijzer niet steeds naleving van deze algemene
voorwaarden heeft verlangd, verwerkt zij daarmee in geen geval haar recht
geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

II. Totstandkoming overeenkomst

2.1.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van OG
Wijzer ten aanzien van het plaatsen van een advertentie voor Adverteerder.

2.2
Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging door OG
Wijzer, wanneer deze een begin van feitelijke uitvoering van de overeenkomst
heeft gemaakt.

 

III. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1
OG Wijzer kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een
overeenkomst.

3.2
Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OG Wijzer de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
Adverteerder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

3.3
OG Wijzer streeft steeds naar tijdige afronding van de overeenkomst. OG Wijzer
verbindt zich hierbij niet aan een fatale termijn. Als Adverteerder van mening
is dat een overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij OG Wijzer daarover bij
aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. Bij deze
ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering
te geven aan de overeenkomst.

3.4
Wanneer bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het naar mening van OG
Wijzer noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden
partijen daarover in overleg. Als de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Adverteerder, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijke Offerte worden verhoogd of verlaagd. OG
Wijzer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. Adverteerder aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.

3.5
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan
is OG Wijzer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen OG Wijzer bevoegde persoon en Adverteerder
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden. Hieronder wordt begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van OG Wijzer op
en is voor Adverteerder geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.6
Zonder opgaaf van redenen kan OG Wijzer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden.

 

IV. Prijs

4.1
OG Wijzer is gerechtigd periodiek de tarieven aan te passen.

4.2
De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

4.3
Offertes hebben een geldigheidsduur van achtentwintig (28) dagen.

4.4
Indien Adverteerder de Offerte onder afwijkende voorwaarden accepteert dan in
de Offerte zijn opgenomen, dan is OG Wijzer daaraan niet gebonden.

4.5
Overschrijdingen van Offertes tot 10% van het begrootte totaal worden als
begrotingsrisico door Adverteerder geaccepteerd. OG Wijzer hoeft deze
overschrijding niet vooraf te melden en is gerechtigd deze onverminderd in
rekening te brengen aan Adverteerder.

4.6
OG Wijzer zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het inschakelen van
derden aan Adverteerder kenbaar te maken in de Offerte. Overschrijdingen van
Offertes als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de betrokkenheid
van door OG Wijzer ingeschakelde derden, kunnen echter niet als overschrijding
worden beschouwd.

4.7
Indien sprake is van een kennelijke fout of verschrijving in de Offerte, is OG
Wijzer niet gebonden aan het (foutieve) aanbod dat in die Offerte aan
Adverteerder is gedaan.

4.8
Een Offerte heeft betrekking op een gehele overeenkomst, ongeacht of deze uit
losse of opeenvolgende werkzaamheden bestaat. OG Wijzer is niet verplicht een
deel van een Overeenkomst te verrichten wanneer Adverteerder slechts een deel
van de prijs uit een Offerte voldoet.

4.9
Bezwaren tegen een Offerte dienen binnen een week, doch uiterlijk voor
uitvoering van de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.

 

 

 

V. Materiaal

5.1
OG Wijzer dient ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik te
maken van Materiaal, dat door Adverteerder wordt aangeleverd. De
uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat
Adverteerder het Materiaal juist en volledig aan OG Wijzer ter beschikking
heeft gesteld.

5.2
OG Wijzer dient steeds tijdig in bezit te zijn van het Materiaal. Tenzij anders
overeengekomen zal Adverteerder het Materiaal ten minste tien (10) dagen voor
aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aanleveren.

5.3
De in het vorige lid gestelde termijn geldt als een fatale termijn.

5.4
Adverteerder blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangeleverd, waardoor
de overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd
verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn
te voldoen.

 

VI. Betaling

6.1
OG Wijzer is gerechtigd om een deel van de overeenkomst bij voorschot in
rekening te brengen.

6.2
Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

6.3
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op.

6.4
Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum
bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan
Adverteerder geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

6.5
Indien Adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
dan is Adverteerder van rechtswege in verzuim. Adverteerder is een contractuele
rente verschuldigd te berekenen vanaf de factuurdatum van anderhalf procent
(1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt
gerekend.

6.6
Indien Adverteerder in verzuim is, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Adverteerder, met
een minimum van € 500,- (vijfhonderd Euro). Indien OG Wijzer incassokosten
heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien
procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld
zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten
integraal kunnen worden verhaald op Adverteerder. Over de hiervoor bedoelde
kosten is Adverteerder de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan OG Wijzer,
tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan OG Wijzer.

6.7
Wanneer Adverteerder uit hoofde van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst
tussen OG Wijzer en Adverteerder, of anderszins kosten of rente verschuldigd
is, worden door Adverteerder verrichte betalingen eerst daarop in mindering
gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. OG Wijzer heeft het recht
een aanbod tot betaling te weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde
voor de toerekening van de betaling aanwijst. OG Wijzer kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

VII. Intellectueel Eigendom

7.1 Rechten van intellectueel eigendom op door Adverteerder
aangeleverd Materiaal berusten bij Adverteerder.

7.2 Adverteerder verstrekt een niet exclusief, niet overdraagbaar
gebruiksrecht op het Materiaal ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst.

 

VIII. Garantie en vrijwaring

8.1 Adverteerder garandeert aan OG Wijzer dat het door haar
aangeleverde Materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het OG
Wijzer vrijstaat op basis daarvan de advertentie te plaatsen.

8.2 Adverteerder vrijwaart OG Wijzer zonder enig voorbehoud voor
eventuele aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de
overeenkomst en zal OG Wijzer te zake volledig schadeloos stellen.

8.3 Onder artikel 8.2 worden in ieder geval begrepen aanspraken van
derden, ongeacht of deze gegrond blijken te zijn of niet, met betrekking tot:

·        
inbreuk op auteurs- merk- of modellenrecht dan wel enig ander recht
van intellectueel eigendom;

·        
schending van het recht met betrekking tot vergelijkende reclame,
oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken;

·        
schending van de Nederlandse Reclame Code, en;

·        
reputatieschade.

8.4
Indien OG Wijzer door derden mocht worden aangesproken, dan is Adverteerder
gehouden OG Wijzer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
Adverteerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OG
Wijzer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van OG Wijzer en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van Adverteerder.

 

IX. Non-conformiteit

9.1 De door OG Wijzer te leveren zaken als nader omschreven in de
overeenkomst tussen OG Wijzer en Adverteerder voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

9.2 Adverteerder is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort Adverteerder te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen
dienaangaande
zijn overeengekomen. Vermeende gebreken dienen binnen twee weken na levering
schriftelijk aan OG Wijzer te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat OG
Wijzer in staat is adequaat te reageren. Adverteerder dient OG Wijzer in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.3
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande
artikel bedoeld, dan komt Adverteerder geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

9.4
Indien Adverteerder tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet
op. Adverteerder blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van
eventuele andere zaken die onder de overeenkomst behoren te worden geleverd.

9.5
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen
partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. OG Wijzer
zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende
(deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.6
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten aan
de zijde van OG Wijzer, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor
rekening van Adverteerder.

 

X. Overmacht

10.1
OG Wijzer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Adverteerder indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2
De volgende tekortkomingen in de nakoming door OG Wijzer worden aangemerkt als
niet aan OG Wijzer toe te reken en geven Opdrachtgever geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst
of tot schadevergoeding: natuurrampen, oorlog, stremmingen in het
vervoer, stagnatie van levering door openbare nutsbedrijven, brand,
machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, beperkende maatregelen van
overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door deren, opzet of
grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. OG Wijzer
heeft ook het
recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OG Wijzer haar verbintenis had
moeten nakomen.

10.3
Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4
Indien OG Wijzer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is OG Wijzer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Adverteerder is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

XI. Aansprakelijkheid

11.1
OG Wijzer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat OG Wijzer is uitgegaan van door of namens Adverteerder verstrekte
onjuist en / of onvolledig Materiaal en / of andere gegevens.

11.2
OG Wijzer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.3
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van OG Wijzer aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan OG Wijzer toegerekend kunnen worden; redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

voor
zover Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4
OG Wijzer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie.

11.5
Indien OG Wijzer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van OG Wijzer beperkt tot driemaal de factuurwaarde van de
overeenkomst (met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend Euro)),
althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de

aansprakelijkheid
betrekking heeft.

11.6
De aansprakelijkheid van OG Wijzer is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

XII. Beëindiging

12.1
OG Wijzer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:

 • ·        
  Adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
  volledig of niet tijdig nakomt;
 • ·        
  na het sluiten van de overeenkomst OG Wijzer ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Adverteerder de verplichtingen
  niet zal nakomen;
 • ·        
  Adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • ·        
  indien door de vertraging aan de zijde van Adverteerder niet langer
  van OG Wijzer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is OG Wijzer gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, en;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van OG Wijzer kan worden gevergd.

 

12.2
OG Wijzer heeft recht op vergoeding van de directe en indirecte schade door
Adverteerder, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden
van de overeenkomst ontstaan.

12.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OG Wijzer op
Adverteerder onmiddellijk opeisbaar. Indien OG Wijzer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst.

12.4
Indien OG Wijzer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of
ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl Adverteerder, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

XIII. Geheimhouding

13.1
Informatie die in het kader van de overeenkomst ter kennis van partijen komt,
wordt aangemerkt als vertrouwelijk en dient dan ook als zodanig te worden
behandeld.

 

XIV.
Toepasselijk recht en geschillen

14.1
Op de overeenkomst tussen OG Wijzer en Adverteerder is het Nederlands recht van
toepassing.

14.2
Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne
op te lossen, dan is de rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd kennis te
nemen van het geschil.

 

 


laatste wijziging, 7 februari 2020