Unica krijgt opdracht voor onderhoud klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland

Unica heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties en warmteopwekkings-systemen van meer dan 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire en duurzaamheidsambitie van de betreffende defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De overeenkomst start op 1 januari 2022 met een maximale looptijd van 8 jaar en heeft een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. De opdracht is daarmee de grootste in de historie van Unica Building Services.

Grote verscheidenheid aan gebouwen en percelen

De gunning betreft een grote verscheidenheid aan gebouwen en percelen zoals kazerneterreinen, legerplaatsen, kantoren, werkplaatsen, magazijnen, keukens, kantines, medische centra, wacht- en lesgebouwen, garages, sportzalen, brandweerkazernes, hangaars en bunkers. Het betreft 400 gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en 870 gebouwen in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

De werkzaamheden betreffen het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties, warmteopwekking, bodemenergiesystemen en regel- en terreininstallaties. Daarnaast zal Unica het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen in haar circulariteitsdoelstelling om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te handelen. Ook is de gewenste groeiende energiezuinigheid van de installaties een belangrijk aandachtspunt, waarvoor verschillende verduurzamingsprojecten worden ingezet.

Unica: veel ervaring met Rijksvastgoedbedrijf en Defensie

Unica heeft veel ervaring in de publieke sector met opdrachtgevers zoals het Ministerie van Defensie, tal van gemeenten en veiligheidsregio’s. Ook voor de omvangrijke portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf voert Unica al sinds 2014 naar tevredenheid opdrachten uit. De recente gunning stelt Unica in staat om de beheer- en onderhoudswerkzaamheden die het nu vaak als losse opdrachten bij Defensiegebouwen verzorgt, voort te zetten volgens een integrale onderhoudsmethode.

“Dit geeft ons de gelegenheid om alle installaties nog meer in samenhang te onderhouden en beheren”, verduidelijkt Ronald Toonen, vestigingsdirecteur van Unica Oosterhout en tevens directievoerder over de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. “We zijn het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zeer erkentelijk voor de gunning van deze prachtige opdracht, die niet alleen veel bijzondere gebouwen omvat maar ook de grootste opdracht is uit de historie van Unica Building Services. Het is een fantastische klus die we mogen uitvoeren in met name Noord- en Zuid-Nederland. We zien er naar uit om opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf en Defensie als gebruiker een zo optimaal mogelijke omgeving te bieden voor haar medewerkers.”

Unica Building Services is het grootste onderdeel uit het Unica-netwerk van bedrijven en beheert en onderhoudt alle gebouwgebonden installaties om klanten te verzekeren van een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving. Voor de uitvoering van deze opdracht in de komende jaren wordt ook gebruik gemaakt van de gespecialiseerde kennis van zusterbedrijven, zoals Unica Energy Solutions (specialist in energievraagstukken) en Unica Building Intelligence (specialist in intelligente gebouwautomatisering).

Installateurs zien prijzen stijgen en leveringen haperen

Bron: Vakblad warmtepompen

Bijna alle installateurs en technisch dienstverleners kampen met prijsstijgingen van de materialen en producten waarmee ze moeten werken. Techniek Nederland meldt dat de ondernemers in de sector bovendien last hebben van vertraagde leveringen.

De ondernemersorganisatie hield onder de naam ‘Quick Scan Prijsstijgingen en leveringsproblemen’ een onderzoek waar bijna 400 van zijn leden aan hebben meegedaan. De resultaten uit het onderzoek laten een eenduidig beeld zien: 96% van de respondenten merkt dat installatiematerialen en producten duurder worden. Daarnaast heeft 86% van de ondervraagde installateurs te maken met leveringsvertragingen van meer dan twee weken.

Winstgevendheid onder druk

De prijsstijgingen en haperende leveringen blijven niet zonder gevolgen. Driekwart van de installateurs verwacht dat de ontwikkelingen een nadelig effect zullen hebben op de winstgevendheid. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Als we over een langere periode te maken krijgen met prijsstijgingen is dat natuurlijk slecht nieuws voor bedrijven. Zeker wanneer installateurs de prijsstijgingen niet kunnen doorberekenen aan de klant.” Uit de quick scan blijkt dat maar één op de drie ondernemers in zijn contracten heeft vastgelegd dat prijsstijgingen kunnen worden doorberekend. 

Airco’s, zonnepanelen en warmtepompen

De prijsstijgingen doen zich voor bij alle soorten installatiematerialen en producten. Meer dan 60% van de respondenten noemt prijsverhogingen van basismaterialen zoals leidingen, bekabeling en schakelaars. Een derde van de ondervraagde installateurs meldt prijsverhogingen van airco’s, sanitairproducten en cv-ketels en een op de vijf heeft het over duurdere zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Overigens werkt niet ieder installatiebedrijf met alle genoemde producten en materialen.

Leveringsproblemen zijn aanzienlijk

Ook vertragingen komen voor bij uiteenlopende producten. Circa een derde van de respondenten constateert vertraagde leveringen van leidingen en bekabeling en 25% van de installateurs kampt met langere levertijden van sanitairproducten, cv-ketels, warmtepompen en airco’s. Ongeveer een vijfde van de installateurs heeft last van vertraging bij de levering van verlichting en armaturen. Ook hier geldt dat veel installatiebedrijven niet op ieder deelgebied actief zijn.

Meer prijsstijgingen verwacht

De meeste installateurs verwachten dat het niet bij de huidige prijsstijgingen en leveringsproblemen blijft. Een meerderheid (61%) van de respondenten rekent voor de korte termijn op nieuwe prijsstijgingen. Bijna een derde verwacht dat de hogere prijzen gepaard zullen gaan met (nog) langere levertijden.

 

 

Waterinstallaties controleren op Legionella bij bedrijfspanden

Waterinstallaties controleren legionella

Iedere vastgoedbeheerder wil kunnen vertrouwen op goed functionerende drinkwaterinstallaties. Helaas blijkt in de praktijk dat veel installaties niet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het Bouwbesluit, de NEN1006-norm en de water werkbladen voorschrijven. Het risico? Besmettingen met legionella en andere micro-organismen en versnelde slijtage of schade aan de installatie. Waterinstallaties controleren legionella

 

We spreken Hans Schoon van OMEGAM-Water.

“Het is belangrijk dat beheerders kennis nemen van de wet- en regelgeving rondom drinkwaterinstallaties. Zo moeten bijvoorbeeld zorginstellingen en verblijfsaccommodaties volgens de drinkwaterwet voldoen aan strenge regels op het gebied van legionella preventie. Nee, het is geen gemakkelijke kost, maar het is echt belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetgeving. In de bouw wordt het belang van een goede en veilige waterinstallatie namelijk nogal eens onderschat. Sterker nog, soms wordt er -plat gezegd- maar wat aangerommeld. Reden genoeg voor de technisch beheerder om daar extra alert op te zijn.”

Onbewust aanrommelen
“In veel gevallen gebeurt dat aanrommelen zoals ik het noem niet eens bewust. Natuurlijk hoort een installatiebedrijf kennis te hebben van alle regels rondom waterinstallaties, maar vaak is deze kennis wel bij de hoofduitvoerder maar niet op de werkvloer aanwezig. Daarnaast wordt in de praktijk onder druk van economische aspecten niet zelden gekozen voor snelle en goedkope oplossingen. Deze zaken hebben weerslag op de kwaliteit van de installaties. Om het kennisniveau op de werkvloer te verbeteren, zijn we met alle belanghebbenden in Nederland bezig om het niveau in de uitvoering naar een hoger niveau te brengen door onder andere het onderwijs en de opleidingen te verbeteren.”

“Volgens de drinkwaterwetgeving is de eigenaar altijd aansprakelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drinkwaterinstallatie ná de watermeter”

Plaatsing en materiaalkeuze
“Een drinkwaterinstallatie vervoert water van a naar b. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld warmtebronnen. Daarnaast is de materiaalkeuze essentieel. Het vervelende van een waterinstallatie is dat zo’n driekwart ervan zich onder de vloer en achter de muur bevindt. Dat betekent dat je een fout in de locatie of materiaalkeuze van een installatie niet zomaar kunt herstellen. In sommige situaties is zo’n fout te ondervangen door warmtebronnen te isoleren en hiermee een fysieke scheiding aan te brengen tussen de warme en de koude kant van een gebouw. Soms ligt de oplossing in het beheer. Door bijvoorbeeld extra spoelacties uit te voeren ten behoeve van de doorstroom. Maar je begrijpt dat dit gezien de waterverspilling een bepaald niet duurzame noodoplossing is. In het ergste geval moet je op technisch niveau ingrijpen en de waterleiding verplaatsen.”Waterinstallaties controleren legionella

 

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder en wat als huurder?

“Volgens de drinkwaterwetgeving is de eigenaar altijd aansprakelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drinkwaterinstallatie ná de watermeter. In de praktijk is dat vaak lastig en daarom is het verstandig als de verhuurder hierover afspraken maakt met de huurder. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst met de huurder waarbij ook rekening kan worden gehouden met eventuele verrekening van kosten. Bij gebouwen met een groot waterverbruik (meer dan 100 m3 per dag) moet er een verplicht beheerpakket worden uitgevoerd. Bij gebouwen die vallen onder de categorie van prioritaire instellingen uit de Drinkwaterwet -denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings en zwembaden- bestaat een wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een Risico Analyse en Beheersplan legionella. Daarnaast moeten er periodieke controles plaatsvinden en moet er een logboek zijn voor het vastleggen en registreren. Vanuit het Bouwbesluit en de daaruit voortvloeiende normen en richtlijnen moet alle eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties voldoen aan specifieke regels voor aanleg, onderhoud en beheer.”

Hoe moet ik omgaan met een douche in een bedrijfspand?

“Een douche in een bedrijfspand dient bij voorkeur minimaal eenmaal per week te worden gebruikt. Als dat niet het geval is dan wordt geadviseerd om de douchekraan eenmaal per week te spoelen. Als dat spoelen niet georganiseerd kan worden, wordt geadviseerd om dit te automatiseren door de techniek aan te passen -bijvoorbeeld door het installeren van een kraan die automatisch spoelt.”

Advies

“Je ziet, zo’n waterinstallatie heeft nogal wat voeten in aarde. Wij raden vastgoedbeheerders dan ook aan standaard een adviseur met kennis van zaken in de hand te nemen. Liefst al tijdens de totstandkoming van een gebouw zodat we in het ontwerp voldoende aandacht kunnen genereren aan de regels rondom de drinkwaterinstallatie.”Waterinstallaties controleren legionella

 

 

 

Veilige drinkwaterinstallaties en drinkwaterwetgeving. Wat moet een technisch beheerder weten!

Iedere vastgoedbeheerder wil kunnen vertrouwen op goed functionerende drinkwaterinstallaties. Helaas blijkt in de praktijk dat veel installaties niet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het Bouwbesluit, de NEN1006-norm en de waterwerkbladen voorschrijven. Het risico? Besmettingen met legionella en andere micro-organismen en versnelde slijtage of schade aan de installatie. We spreken Hans Schoon van OMEGAM-Water.

‘Het is belangrijk dat beheerders kennis nemen van de wet- en regelgeving rondom drinkwaterinstallaties. Zo moeten bijvoorbeeld zorginstellingen en verblijfsaccommodaties volgens de Drinkwaterwet voldoen aan strenge regels op het gebied van legionella preventie. Nee, het is geen gemakkelijke kost, maar het is echt belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetgeving. In de bouw wordt het belang van een goede en veilige waterinstallatie namelijk nogal eens onderschat. Sterker nog, soms wordt er -plat gezegd- maar wat aangerommeld. Reden genoeg voor de technisch beheerder om daar extra alert op te zijn.’

Onbewust aanrommelen

‘In veel gevallen gebeurt dat aanrommelen zoals ik het noem niet eens bewust. Natuurlijk hoort een installatiebedrijf kennis te hebben van alle regels rondom waterinstallaties, maar vaak is deze kennis wel bij de hoofduitvoerder maar niet op de werkvloer aanwezig. Daarnaast wordt in de praktijk onder druk van economische aspecten niet zelden gekozen voor snelle en goedkope oplossingen. Deze zaken hebben weerslag op de kwaliteit van de installaties. Om het kennisniveau op de werkvloer te verbeteren, zijn we met alle belanghebbenden in Nederland bezig om de kwaliteit in de uitvoering naar een hoger niveau te brengen door onder andere het onderwijs en de opleidingen te verbeteren.’

 

Plaatsing en materiaalkeuze

‘Een drinkwaterinstallatie vervoert water van a naar b. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld warmtebronnen. Daarnaast is de materiaalkeuze essentieel. Het vervelende van een waterinstallatie is dat zo’n driekwart ervan zich onder de vloer en achter de muur bevindt. Dat betekent dat je een fout in de locatie of materiaalkeuze van een installatie niet zomaar kunt herstellen. In sommige situaties is zo’n fout te ondervangen door warmtebronnen te isoleren en hiermee een fysieke scheiding aan te brengen tussen de warme en de koude kant van een gebouw. Soms ligt de oplossing in het beheer. Door bijvoorbeeld extra spoelacties uit te voeren ten behoeve van de doorstroom. Maar je begrijpt dat dit gezien de waterverspilling een bepaald niet duurzame noodoplossing is. In het ergste geval moet je op technisch niveau ingrijpen en de waterleiding verplaatsen. Met deze wetenschap streven wij ernaar het vastgoed van onze klanten al in de ontwerpfase te analyseren. Door op dat moment de fouten te filteren voorkomen we eerdergenoemde werkzaamheden achteraf. Dat voorkomt gedoe en is bovendien veel duurzamer.’

Het is belangrijk dat beheerders kennis nemen van de wet- en regelgeving rondom drinkwaterinstallaties

App voor verantwoord gebruik van water

OMEGAM-Water faciliteert haar klanten ook op digitale wijze. Neem de Myomegamwater App, deze is een aantal jaar geleden ontwikkeld voor het beheren van drinkwaterinstallaties. Inmiddels is de app dermate doorontwikkeld dat deze ook ingezet kan worden om andere installaties in gebouwen mee te beheren. Zo kun je bijvoorbeeld ook de werkzaamheden aan elektrische installaties of brandinstallaties aan het systeem koppelen. ‘Met deze app zijn fysieke logboeken of andere registratiemethodes niet langer nodig. Dat scheelt in gebruik van papier en het is vele malen efficiënter. Zo zijn er minder verkeerbewegingen nodig, want door een beeld van het verrichte werk op te slaan, zijn onsite controles -en dus reisbewegingen naar betreffende locatie- ook overbodig. Dit zijn wederom kleine stapjes richting een duurzamer beheer.’

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder en wat als huurder?

‘Volgens de drinkwaterwetgeving is de eigenaar altijd aansprakelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drinkwaterinstallatie ná de watermeter. In de praktijk is dat vaak lastig en daarom is het verstandig als de verhuurder hierover afspraken maakt met de huurder. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst met de huurder waarbij ook rekening kan worden gehouden met eventuele verrekening van kosten. Bij gebouwen met een groot waterverbruik (meer dan 100 m3 per dag) moet er een verplicht beheerpakket worden uitgevoerd. Bij gebouwen die vallen onder de categorie van prioritaire instellingen uit de Drinkwaterwet -denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings en zwembaden- bestaat een wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een Risico Analyse en Beheersplan legionella. Daarnaast moeten er periodieke controles plaatsvinden en moet er een logboek zijn voor het vastleggen en registreren. Vanuit het Bouwbesluit en de daaruit voortvloeiende normen en richtlijnen moet alle eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties voldoen aan specifieke regels voor aanleg, onderhoud en beheer.’

Advies

‘Je ziet, zo’n waterinstallatie heeft nogal wat voeten in aarde. Wij raden vastgoedbeheerders dan ook aan standaard een adviseur met kennis van zaken in de hand te nemen. Liefst al tijdens de totstandkoming van een gebouw of bij de planning van een verbouwing, zodat we in het ontwerp voldoende aandacht kunnen genereren aan de regels rondom de drinkwaterinstallatie.’

Ga naar de website van Omegam water voor meer informatie >>

 

 

De Installatieadviseur

De Installatieadviseur – Onafhankelijk en creatief advies voor uw vastgoed – Onafhankelijke en creatief installatieadvies op maat.

Onze moderne maatschappij hangt aan elkaar van technische installaties. Werken zonder ICT-installatie of elektrische installatie in een slecht comfort is niet meer denkbaar. Juist daarom is het belangrijk om al in een heel vroeg stadium goed na te denken over de inrichting van uw technische installatie.

Complexe projecten in eenvoud omschrijven

Het aanbod in installatieconcepten en -producten is overweldigend. Wij helpen u op weg met deze complexe materie om tot een optimaal werkende installatie te komen.

Lage energiekosten

Een duurzame aanpak gaat verder dan het plaatsen van juiste producten. Cruciaal voor de levenduurkosten en het comfort van het gebouw is een doordacht ontwerp waarbij de installatie elkaar niet tegenwerken.

Kennispartner

Al onze adviseurs en ontwerpers zijn breed geschoold, zo hebben we een ervaren team met specialisten. Door onze werkmethode en open cultuur zijn we een vertrouwde kennispartner voor onze opdrachtgevers.

Experts voor professioneel installatie advies

Bij De Installatieadviseur bent u altijd verzekerd van advies op maat. Dat komt doordat onze adviseurs zich hebben gespecialiseerd op verschillende vak- en kennisgebieden. We hebben het hier over onder andere commercialiteit, gezondheidzorg, retail, woningbouw, duurzaamheid, ICT, BIM, BREEAM, legionellabestrijding, onderhoud en bouwfysica. Wilt u meer weten over ons aanbod?

OMEGAM-Water

Onafhankelijk onderzoek en advies van OMEGAM-Water B.V.

OMEGAM-Water B.V. is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau op het gebied van water. Vanuit ons hoofdkantoor in Wognum en onze steunpunten in Oegstgeest en Amersfoort ondersteunen en adviseren wij onze klanten in met name Noord-West Nederland. Tot onze klanten behoort een zeer groot aantal gemeenten, rijksoverheden, zwembaden, hotels, campings, sauna’s, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, fabrieken en bedrijven.

Van onderzoek tot advies en beheer

Door onze brede en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kunnen wij bedrijven, waar water een belangrijke rol speelt, van A tot Z assisteren en adviseren. Naast het nemen van monsters voeren wij ook onderzoek uit en kunnen wij de resultaten omzetten in een gedegen en passend advies. Daarnaast kunnen we het beheer van waterinstallaties begeleiden en organiseren. Met dit totaalpakket aan diensten ontzorgen we onze klanten waar mogelijk.

Flexibel en persoonlijk

In de dienstverlening van OMEGAM-Water is het belangrijk dat we snel leveren en een grote mate van flexibiliteit hebben. Bij afwijkingen in de resultaten wil elk bedrijf tenslotte snel geholpen worden. Onze specialisten hebben naast ruime kennis van zaken ook veel werkervaring in deze branche. Bovendien werken wij zoveel mogelijk met vaste aanspreekpunten. Dat maakt onze samenwerking persoonlijker, maar ook de lijnen korter. Onze kracht zit in de professionele, persoonlijke en duurzame samenwerking met onze klanten, die de diensten die onze medewerkers voor ze verzorgen een rapportcijfer van gemiddeld een 8,5 geven. Nieuwsgierig geworden naar wat wij kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

OMEGAM-Water B.V. biedt oplossingen voor:
Zwemwater | Speelvijvers | Zwemgelegenheden in oppervlaktewater | Drinkwater | Bronwater | Afvalwater | Oppervlaktewater | Proceswater | Koelwater | Legionella