Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer gepubliceerd en open voor commentaar

Het normontwerp voor NEN 6062 is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2017. Deze norm betreft rookgasafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zowel vaste als niet-vaste brandstoffen. Iedere belanghebbende of geïnteresseerde kan via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en tot 1 september commentaar leveren.

NEN 6062 is belangrijk want voor de beoordeling van de brandveiligheid van een rookgasafvoervoorziening verwijst het Bouwbesluit (en binnenkort het Besluit Bouwwerken leefomgeving) naar deze norm.

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe uitgave zijn:

 • Op verzoek van de wetgever is de voormalige in het Bouwbesluit opgenomen eis met betrekking tot onbrandbare materialen bij een te hoge temperatuur in dat materiaal toegevoegd.
 • De tekst over ‘afstand tot brandbare materialen’ is ingrijpend aangepast.
  Met betrekking tot de maatregelen gerelateerd aan de afstand tot brandbare materialen zijn de drie te onderscheiden situaties verduidelijkt.
 • Helder is gemaakt dat tot een uittredetemperatuur van T250 een rookgasafvoerkanaal kan worden opgenomen in een schacht of koker waarin ook brandbare materialen zijn opgenomen, mits de afstand tot brandbare materialen en de ventilatiecondities in de schacht of koker in acht zijn genomen.
 • Voorbeelden van proefopstellingen voor de Nederlandse situatie zijn toegevoegd.
 • De terminologie is beter in lijn gebracht met de geharmoniseerde Europese normen.
 • De criteria voor duurzaamheid zijn verduidelijkt.

Brand voorkomen en verzekeren in een bedrijfspand

In artikel 1a van de Woningwet staat onomwonden omschreven dat in een gebouw de brandveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de eigenaar én de huurder. Het artikel vertelt dat de eigenaar verplicht is te zorgen voor een zodanige staat van het gebouw dat gezondheid en veiligheid van de gebruikers geen gevaar lopen. Ook de huurders en gebruikers van het bouwwerk dienen, voor zover het in hun vermogen ligt, zorg te dragen voor de brandveiligheid. We spreken Risk Manager van Herenvest Marc Vermeulen over de verzekering van vastgoed en over de gevolgen bij het niet nakomen van genoemde verplichtingen.

‘Het is voor vastgoedbeheerders belangrijk om te weten dat er verzekeringspolissen gesloten kunnen worden bij veel verschillende verzekeraars die op hun beurt op veel verschillende manieren met preventie omgaan. In deze dynamische markt is mijn advies te voldoen aan de eisen van de strengste verzekeraar. Het geeft je de vrijheid om op het moment dat jouw verzekeraar de premie wil verhogen, over te stappen naar een partij die vriendelijker tarieven hanteert. Voldoe je niet aan de hoogst gestelde eisen, dan ben je overgeleverd aan de grillen van jouw verzekeraar.’

Harde versus zachte clausules

‘Sommige verzekeraars stellen relatief lichte eisen, andere hanteren harde garantieclausules. Clausules waarin gesteld wordt dat wanneer je niet voldoet aan de eisen in de polis en hierdoor een brand ontstaat of verergert, de verzekeraar geen uitkeringsplicht heeft. Daarom adviseer ik mijn relaties altijd voor een verzekeraar met zachte clausulering te kiezen. Een dergelijke clausule bevat de nuancering dat wanneer bij een schade blijkt dat niet aan alle polisvoorwaarden is voldaan men een verhoogd eigen risico hanteert. Dit is nagenoeg altijd een percentage van 10% van de schade met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000. Dat de technisch vastgoedbeheerder kennis dient te hebben van de clausulering, is wat mij betreft evident. Hij heeft deze nodig om te weten waar hij aan moet voldoen.’ Ter illustratie schetst Vermeulen een veel voorkomende situatie waarin een beheerder de expertise van een dakdekker inroept om het dak te renoveren. Verzekeringsclausules eisen in zo’n situatie een ondertekend Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden waarin de dakdekker verklaart brandveilig te werken. Ontbreekt dit formulier? Dan is niet aan de clausule voldaan en wordt bij een harde garantieclausule in geval van schade -ongeacht de waarde van het vastgoed- niets uitgekeerd.

 

Waar moet je als vastgoedeigenaar op letten?

‘Zorg ervoor dat je een echt goede adviseur hebt die ervoor zorgt dat je snapt wat er in de polis staat. Verder is het belangrijk dat je bekend bent met de inhoud alle van toepassing zijnde clausules. Zorg daarnaast ook voor de juiste verzekerde sommen op basis van taxatie of waardebepaling en check of er geen sprake is van een VVE die reeds een dekking heeft op het gehele pand.’

 

Welke invloed hebben beheer en onderhoud op een verzekering?

‘ Zorg als beheerder of eigenaar ook altijd voor het opnemen van een zogeheten eigenarenclausule in de verzekeringspolis en een addendum bij het huurcontract. Met deze maatregelen ben je als beheerder of eigenaar -ook wanneer de huurder niet voldoet aan de clausulering- zeker van een volledige dekking. Stel dat jouw huurder een stapel pallets tegen de gevel opslaat die op een avond door vandalen in brand wordt gestoken, dan kan een verzekeraar bij het ontbreken van de eigenarenclausule de schadedekking weigeren. Wanneer in een addendum is vastgelegd dat de clausulering wordt overgedragen aan de huurder, is de verzekeraar verplicht uit te keren. Het staat de verzekeraar in zo’n situatie wel vrij de huurder aansprakelijk stellen.’

Op onze vraag waarom verzekeraars hierin een coulance tonen, antwoordt Vermeulen: ‘Dat heeft twee redenen. Een opstaleigenaar kan simpelweg niet altijd voldoen aan de clausules, omdat het niet in zijn invloedsfeer ligt. Een beheerder of eigenaar heeft immers geen invloed op het gedrag van de huurder. Daarnaast hebben huurders in negen van de tien situaties zelf ook een verzekering met eenzelfde clausulering. Wat dat betreft kent verzekeringsland een behoorlijke uniformiteit.’

 

Wat speelt er rondom de aanleg van zonnepanelen op zakelijk vastgoed?

‘Waar veel beheerders en eigenaren gelukkig steeds vaker, maar nog niet vaak genoeg bij stilstaan, is het feit dat zonnepanelen in combinatie met bepaalde typen isolatiematerialen een no go is voor verzekeraars. Wil je een pv-installatie laten aanleggen, win dan vooral advies in, want voor je het weet heb je een niet verzekerbaar object of een gebouw met een zonnestroominstallatie die niet gebruikt mag worden. En dan moet het tijdens de uitvoering ook nog goed gaan om een risico geaccepteerd te krijgen bij verzekeraars. Het ijsstadion Thialf is daar een goed voorbeeld van. Hier is tijdens de renovatie in 2016 voor honderdduizenden euro’s een pv-installatie aangelegd die niet in gebruik mag worden genomen, omdat het stadion dan onverzekerbaar is. De reden? Er zijn veel praktijkvoorbeelden waarin zonnestroominstallaties een hoog brandrisico vorm(d)en en daarmee niet acceptabel zijn voor verzekeraars. Denk hierbij aan het gebruikte isolatiemateriaal in daken, isolatiemateriaal als EPS is voor veel verzekeraars een directe no-go voor acceptatie. Veel installaties die in het verleden aangelegd zijn, vertonen gebreken door het gebruik van diverse merken van bekabeling, omvormers en panelen zelf; het moest voornamelijk snel en goedkoop aangelegd worden zonder al te veel oog voor brandveiligheid. Kies er dan ook altijd voor om met de verzekeraar in overleg te treden, verzekeraars zijn niet de tegenpartij en in overleg blijkt dat er goed meegedacht wordt in het mogelijk maken van de wens om een pv-installatie aan te leggen.’

 

Zo maak je een kantoorgebouw brandveilig

checklist brandveiligheid kantoor

Vanuit de overheid zijn er veel regels betreft het brandveilig maken van kantoorgebouwen. Ieder kantoor moet aan deze regels voldoen. Er is een uitgebreid bouwbesluit waarin je een overzicht van de afspraken kunt lezen. Wij hebben een artikel geschreven met een overzichtelijke checklist voor het brandveilig maken van je kantoor. Zie deze checklist als een basis en gebruik gespecialiseerde bedrijven om aan alle regels te voldoen. Checklist brandveilig kantoor

Checklist brandpreventie kantoor

Voorkomen is beter dan blussen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van de meest voorkomende redenen voor brand in kantoren. Zie ook de regels vanuit de overheid:

 

Voorkom brand door elektra

De meeste branden ontstaan door problemen bij elektra aansluitingen. Laat elektra daarom installeren door een gespecialiseerd bedrijf.

 

Laat kantoorgebouwen regelmatig keuren

De verzekering verplicht dit zelfs. Daarom is het zo belangrijk dat je de elektrische installatie en alle daarop aangesloten apparaten jaarlijks laat inspecteren en onderhouden.

 

Brand begint vaak buiten

Controleer de omgeving van het kantoorgebouw op risico’s. Een groot risico zijn het plaatsen van containers tegen het kantoorgebouw. Maar ook bouwafval plaatsen in de buurt van een kantoor kan heel gevaarlijk zijn.

 

Wijs een rookplek aan

Belangrijk is dat er een veilige en overzichtelijke rookplek wordt aangewezen zodat men niet ‘stiekem’ gaat staan roken op plekken die minder veilig zijn. Een rookruimte moet te allen tijde voldoen aan de striktste brandveiligheidseisen.

 

Let op gebruik van materialen

Zorg ervoor dat alle materialen geïmpregneerd zijn en houdt deze uit de buurt bij warmtebronnen.

 

 

Checklist controleren brandmeldinstallaties en rookmelders

Je brandmeldinstallatie is een belangrijk onderdeel voor de brandbestrijding en moet dus vaak gecontroleerd worden. In het bouwbesluit staan alle eisen betreft het onderhoud, beheer en controle van een brandmeldinstallatie. Checklist brandveilig kantoor

De norm NEN 2654-1:2000 geeft eisen voor het beheer van deze installaties. Laat het brandsysteem jaarlijks controleren volgens deze norm.

Wij hebben een korte checklist ter controle gemaakt:

 • Zijn alle brandmelders goed bereikbaar en werken ze?
 • Zijn er aanpassingen aan het gebouw gedaan die invloed hebben op de brandmeldinstallatie? Zijn er nieuwe units bijgekomen? Andere opstelling of nieuwe systemen?
 • Is het systeem hoorbaar in het hele kantoor?
 • Bevinden de melders zich meer dan 30 cm uit de buurt van inventaris?
 • Is de brandmeldcentrale in goede staat en goed bereikbaar?
 • Wordt de brandmelding goed doorgegeven?
 • Wordt er een storing in de brandmeldinstallatie goed doorgegeven?
 • Is de administratie rondom de brandbeveiliging op orde?
 • Controleer of er altijd personen aanwezig zijn die weten hoe de brandmeldinstallatie werkt.

 

Checklist onbrandbare of brandvertragende materialen en maatregelen

Er zijn vanuit de overheid normen voor brandvertragende maatregelen. Zie een schematische uitleg van de norm NEN 6069

De doelstelling van deze maatregelen is om de brand beheersbaar te houden. Er zijn verschillende technieken die ervoor zorgen dat een brand niet te snel om zich heen grijpt. Het belangrijkste is dat brand en rook niet (zo snel) doorslaan naar andere gedeeltes van het gebouw. Controleer daarom geregeld onderstaande zaken:

 • Check of alle brandwerende maatregelen (die ooit zijn vastgesteld) nog steeds worden aangehouden.
 • Zijn alle wanden die brand en rook weren nog steeds aanwezig?
 • Sluiten de tussendeuren nog steeds vanzelf? Wordt dit niet tegengehouden door bijvoorbeeld deurstoppers?
 • Voldoen de plafonds van het kantoor nog steeds aan de laatste eisen?
 • Controleer op ‘brandversnellers’ als slingers en warmte objecten die bijvoorbeeld te dicht bij gordijnen staan. 

Checklist ontruimingsplan en vluchtroutes

In het bouwbesluit is geschreven dat er een ontruimingsplan aanwezig moet zijn in elk bedrijfspand met brandmeldinstallaties. Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruikt worden gemaakt van de norm NEN 8112. Voor kantoren geldt: als het pand groter is dan 500 m2 en/of meer dan 1 bouwlaag heeft, dan moet het gebouw voorzien zijn van een brandmeldinstallatie en vluchtplan.

In deze alinea hebben we de afspraken uit het bouwbesluit samengevat. Een ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Beschreven plan, ondersteund met plattegronden met vluchtroutes waaruit gebruiker kan opmaken wat ze moeten doen bij brand.
 • Logboek met controle van ontruimingsalarminstallatie.
 • Zijn alle vluchtwegen nog begaanbaar?
 • Zijn alle vlucht plattegronden (die duidelijk zichtbaar zijn door het hele gebouw) nog actueel?
 • Zijn de vluchtinstructies duidelijk en wordt er geoefend?
 • Overzicht van beschikbare brand blusmiddelen.

 

Checklist blusmiddelen

Als er (een kleine) brand ontstaat, kunnen gebruikers van het pand eventueel zelf blussen. Het is dan ook zaak dat alle voorzieningen voor het bestrijden van een brand aanwezig en werkend zijn. Controleer daarom het volgende regelmatig:

 • Worden de blusmiddelen onderhouden? Wordt dat gedaan door een erkend bedrijf?
 • Welke blusmiddelen moeten minimaal aanwezig zijn?
 • Hangen de brandblussers en/of brandhaspels op logische en goed zichtbare locaties?
 • Zijn de blusmiddelen goed gekeurd?
 • Zijn brandkranen goed bereikbaar en werken deze nog?
 • Weten de gebruikers hoe ze met blusmiddelen om moeten gaan?
 • Zit de borging/verzegeling nog op de blusmiddelen?

 

Neem contact op voor een advies op maat met Koers en  BJH safety services

Brandveilig vastgoed voor ouderen

brandbeveilig vastgoed

Nederland vergrijst in hoog tempo. Volgens het CBS waren er in 2012 2,7 miljoen 65-plussers. In 2041 zullen dat er twee miljoen meer zijn. Veel senioren blijven (semi-)zelfstandig wonen. Een goede ontwikkeling, maar wel een die aandacht behoeft. Want hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een optimale brandveiligheid voor onze ouderen? Brandveilig vastgoed


Ronald Brik is eigenaar van BJH Safety Services en specialist op het gebied van brandveiligheid: “Natuurlijk, veel 65-plussers zijn nog heel vitaal, maar er is ook een groeiende groep ouderen die met mobiliteitsproblemen kampt. Hoe maakt deze groep zich uit de voeten bij brandgevaar?”

Brandveiligheid op verschillende niveaus

“De toenemende vergrijzing dwingt ons in het treffen van extra voorzieningen. Waar ik op doel? Denk bijvoorbeeld aan een stallingsmogelijkheid voor de scootmobiel of elektrische fiets. Want midden in de gang geparkeerd, belemmeren deze de vluchtgang. Het is aan corporaties om over voorzieningen na te denken en de brandveiligheid van woningen te verhogen. Dat kan op verschillende niveaus. Er is voor elk type woning een brandveiligheidspakket samen te stellen. Natuurlijk bieden wij hierin graag de helpende hand.”

Mogelijke maatregelen

“Veel maatregelen zijn relatief laagdrempelig. Naast de realisatie van goede vluchtroutes kun je onder meer denken aan het plaatsen van alarmeringssystemen en zorgen voor de aanwezigheid van blus- en evacuatiemiddelen. Andere maatregelen als de transformatie van gas naar elektra of compartimentering van het vastgoed zijn een stuk ingrijpender, maar soms wel nodig om risico’s voor de minder zelfredzame medemens significant te beperken.”Brandveilig vastgoed

 

Wil je meer informatie over brandveiligheid van vastgoed voor niet-zelfredzame personen? Kijk even op Koers en BJH installatietechniek.

 

 

Wet- en regelgeving brandveiligheid loopt hopeloos achter

Gebouwveiligheid, waaronder brandveiligheid, is in Nederland via wet- en regelgeving vastgelegd. Maar het huidige Bouwbesluit is alweer van 2012 en dringend aan vernieuwing toe. Vandaar ook dat er al een tijdje een opvolging aan zit te komen in de vorm van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De invoering hiervan is al een paar keer uitgesteld. De wet zou oorspronkelijk in 2018 in werking treden, maar dat werd niet gehaald. Ook 2019 bleek niet haalbaar. Daarop besloot het kabinet Rutte-II de invoering uit te stellen tot 2021. Zoals het nu staat treedt de wet op 1 juli 2022 in werking.

Alles leuk en wel, maar wat heeft dat nou eigenlijk voor consequenties? We hebben toch het Bouwbesluit, waaraan bouwwerken moeten voldoen?

Volgens Jeroen Jansen van BrandveiligNL, met KOERS en WL Techniek, oprichter van NLVeilig is het uitstel van de nieuwe Omgevingswet en dus ook van het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving niet echt handig. Belangrijkste reden: de wet- en regelgeving loopt ook zonder die vertraging al hopeloos achter op de dagelijkse praktijk.

Het Vastgoedjournaal is nieuwsgierig naar de gevolgen van al die vertragingen en spreekt erover met Jeroen Jansen en met Remon Rijndorp. De laatste licht vanuit vastgoedbeheerder Whitewood het onderwerp brandveiligheid in de dagelijkse praktijk toe.

Lees het hele artikel>>

 

NEN 3140 inspectie, ook voor vastgoed?

Polissen van verzekeraars worden met regelmaat onderworpen aan een update. Soms belandt belangrijke informatie in de kleine lettertjes. Neem het voldoen aan de NEN 3140. Dat zou wat OG Wijzer betreft in koeienletters geschreven moeten staan. Want periodieke inspectie aan laagspanningsinstallaties verkleint naast discussie over de dekking bij schade vooral ook risico voor mens en vastgoed. We spreken Ronald Brik, eigenaar van BJH Installatietechniek.

Veilig vastgoed met NEN 3140

‘Als vastgoedeigenaar ben je verplicht te zorgen voor een veilige situatie voor huurders en gasten. Periodieke inspectie van installaties is daarom ongelooflijk belangrijk. Door beschadigingen en veroudering tijdig aan het licht te brengen en te verhelpen, kunnen we risico’s verkleinen. De NEN 3140 keuring is speciaal voor bestaande installaties in het leven geroepen. De frequentie van de inspectie is afhankelijk van een aantal factoren waaronder gebruik, omvang en ouderdom van de installatie en kan uiteenlopen van eens per jaar tot eens per vijf jaar.’

 

Bewustwording

‘Tijdens de keuring wordt de installatie geïnspecteerd om beschadigingen, overbelasting en onjuist gebruik vast te stellen. Naast een visuele inspectie van de installatie vindt onder meer een groot aantal metingen, tests van aardlekschakelaars en een thermische controle van overbelasting in meterkasten plaats. Wat we zoal tegenkomen? Dat is heel divers. Van kapotte aardlekschakelaars tot overbelasting van warmtepunten en andere levensbedreigende gebreken. Tijdens de keuring meten we overigens niet alleen de meterkast volledig door, we doen ook een visuele controle in het pand. Het gebeurt vaak dat wandcontactdozen worden overbelast door verlengblokken waar magnetrons en andere energievreters op zijn aangesloten. We maken gebruikers bewust en adviseren direct een functionele en veilige oplossing. Een ander onderdeel van de NEN 3140 is de controle van arbeidsmiddelen. Dat zijn -simpel gezegd- alle apparaten waar een stekker aan zit. We keuren deze middelen op onder meer lekstromen om onveilige situaties volledig uit te sluiten.

Over BJH Installatietechniek

Als beheerder of eigenaar van vastgoed kun je onmogelijk zelf continu met je neus bovenop het onroerend goed zitten. Maar je wilt wél een zeker gevoel hebben over de brandveiligheid. En vooral: je wilt brandrisico’s die samenhangen met de activiteiten van de huurders beheersen. Cruciaal zijn hierbij de vroege ontdekken van gebreken en het elimineren van de kans op brand- en rookuitbreiding. BJH Installatietechniek kent het klappen van de zweep. Én de wet- en regelgeving. Onze adviseurs van BJH Safety Services geven inzicht door de complexe regelgeving te vertalen naar een overzichtelijk rapport waarin herleidbare conclusies en concrete maatregelen staan weergegeven. Door verder te kijken dan regelgeving alleen bepalen we of er gezien het resterende risico aanvullende, gelijkwaardige of beperkende voorzieningen noodzakelijk zijn,’ legt Ronald uit. Ook wat betreft nieuwe regelgeving kunnen beheerders rekenen op BJH: ‘Een voorbeeld: sinds 2003 is het conform het Bouwbesluit verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouwwoningen. Per 1 juli 2022 worden rookmelders ook verplicht voor bestaande bouw. Voor veel woningbouwcorporaties heeft dit een enorme impact, hun strategie en MJOP moeten op deze nieuwe regel worden aangepast. BJH ondersteunt diverse partijen en corporaties hierbij.’ En ook wat duurzaamheid betreft draagt BJH haar steentje bij. Bijvoorbeeld met het gloednieuwe energie neutrale bedrijfspand in Veghel , uitgerust met warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting. En met het vervangen van bestaande noodverlichtingsarmaturen door duurzame ledverlichting (sinds 1 juli 2020 verplicht) bij opdrachtgevers. Ook door bij vervanging van bestaande brandmeldinstallaties niet klakkeloos de bekabeling te vervangen, maar te kijken naar de mogelijkheden tot hergebruik. Dat betekent winst voor het milieu én de portemonnee.

 

Webinar: Rookbeheersingssystemen voor brandveiliger gebouwen

BBN organiseert op 4 februari een webinar over rookbeheersing. Een must see voor gebouwbeheerders. Doel van het BBN-webinar rookbeheersing is om bij te dragen aan het realiseren van brandveiliger gebouwen alsmede het belang én de rol van rookbeheersing daarbij. Het webinar is gericht op het uitwisselen van praktische kennis en een dialoog aangaan over het effectueren ervan. Daarbij worden lezingen gehouden gecombineerd met interactie in de vorm van  vragen en antwoorden via de Q&A.

Klik op deze link voor uw inschrijving:

Programma 4 februari 2021

11:30 Start inloggen
12:00 Opening door de dagvoorzitter Leo Oosterveen, directeur BBN
12:05 Waarom brandveiligheid centraal bij het UMC Utrecht? Sjaak Adema, UMC Utrecht
12:30 Bespreking vragen zowel die vooraf zijn ingediend als die later zijn gepost bij de Q&A
12:35 Hoe vul je brandveiligheid op een goede manier in? Pim van Rede, Altavilla
13:00 Bespreking vragen, welke zowel voorafgaand als tijdens het webinar zijn gesteld
13:05 Rook Beheersings systemen belicht vanuit de markt /actualiteit Sarah El Mouden, Namens BBN productwerkgroep Rook Beheersings Systemen
13:30 Bespreking vragen
13:35 Duidelijke actuele afspraken over wat te doen bij het ontwerpen en onderhouden van Rookbeheersingsinstallatie. NEN 6093 Erik Peeters, voorzitter NEN werkgroep 6093
13:45 Robert Wiepkema vertelt waarom en hoe de kennis uit de cursus Rook Beheersing Systemen hem geholpen heeft en nog steeds helpt
13:50 Discussies en bespreking stellingen
14:00 Sluiting

 

Deelname is kosteloos

 

Wat zijn de regels betreft brandveiligheid bij bedrijfspand

brandbeveilig vastgoed

Regels rondom brandveiligheid bij een bedrijfspand: bouwkunde, installaties én organisatie!

Als verhuurder van een bedrijfspand (bedrijfshal, kantoor of retail) houdt u zich vast bezig met brandveiligheid en de regels eromheen. Om het gebouw veilig te houden en veiligheid te garanderen voor de mensen die er gebruik van maken. U heeft vluchtveiligheid waarschijnlijk goed geregeld, maar wist u dat brandveiligheid ook bijdraagt aan behoud van het gebouw en de bedrijfscontinuïteit? BJH safety services is een gespecialiseerd bedrijf die advies op maat geeft.

Deze twee punten zijn niet opgenomen in het Bouwbesluit 2012, maar het is raadzaam om extra te investeren in de brandveiligheid van een pand door middel van een integrale benadering. Hierbij worden bouwkundigheid, installaties en organisatorische maatregelen (BIO-maatregelen) in onderlinge samenhang gekozen om zo de vooraf opgestelde brandveiligheid te bereiken.

Bouwkundig gezien moet een gebouw brand- en sub brandcompartimentering veilig zijn.

Installaties (o.a. brandmeldinstallatie, noodverlichting, brandblusmiddelen) moeten aan de eisen voldoen.

Organisatorisch dienen bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen afdoende georganiseerd en gewaarborgd zijn.

Risico’s die u hier mee kunt voorkomen:

 • Een verzekeraar gaat niet tot uitkeren over indien blijkt dat het pand niet voldeed aan de gestelde eisen;
 • Bij te laat alarmeren van aanwezigen, bestaat de redelijke kans dat er persoonlijk letsel optreedt, letselschade of in het ergste geval doden;
 • Voor grote bedrijven kan, als gevolg hiervan, een daling in het vertrouwen over de kwaliteit van de onderneming optreden, denk hierbij aan de aandelenkoers en uitstraling van het bedrijf;
 • Sluiting van het pand. Gemeentelijke instanties zijn reeds begonnen met controle van niet gebruiksvergunning plichtige bouwwerken, bijvoorbeeld parkeergarages.

Een overzicht van essentiële bouwkundige controlepunten

Het is raadzaam om op basis van een risicobenadering een kosten – baten analyse op te stellen. Hierin wordt de toegevoegde waarde van extra brandveiligheidsmaatregelen onderbouwd. Het is verstandig het advies van de brandweer uit uw veiligheidsregio en/of verzekeraar hierin mee te nemen.

Door een integrale aanpak kunt u al snel een kostenbesparing realiseren die kan oplopen tot 50% ten opzichte van andere oplossingen.

Koers en BJH safety services zijn gespecialiseerd op het gebied van brandpreventie

 

 

 

 

 

De Wkb: Hoe bereid ik me voor?

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) gaat per 1 januari 2022 in. Dat lijkt nog ver, maar het gezegde zegt niet voor niets: een goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe kunt u zich er dan op voorbereiden?

De nieuwe wet

Met de Wkb ligt er meer nadruk op de borging van de geleverde bouwkwaliteit. Daarmee is het de bedoeling dat het aantal gebreken tijdens de bouw – denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – verminderd worden. De borging van bouwkwaliteit houdt in dat het totale bouwproces vanaf 2022 door een onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd; van ontwerp tot oplevering. Deze controle wordt uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs, de zogenaamde Kwaliteitsborgers. In eerste instantie beoordeelt de Kwaliteitsborger het ontwerp aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Vervolgens vinden er tijdens het bouwproces controles plaats waarbij een dossier wordt samengesteld. Dit dossier toont aan dat de vooraf getoetste kwaliteit gerealiseerd is. Kortom, het bouwproces verandert vanaf 2022, maar voorbereiden kan nu al.

 

Inzicht in het nieuwe proces

Allereerst is het handig om precies inzicht te hebben in hoe het bouwproces er precies uitziet in de nieuwe situatie. Waar in het bouwproces heeft wie met wat te maken? Daarom hebben we een handig stappenplan opgesteld waarbij het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw op een rijtje is gezet.

 

 

Wie zijn de Kwaliteitsborgers?

Omdat toetsing niet alleen maar vooraf en bij oplevering plaatsvindt, betekent dit dat er een nieuw proces ingericht moet worden. Bovendien is het in de Wkb wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Degene die toeziet op deze kwaliteit is een zogenaamde Kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger moet erkend/gecertificeerd zijn én gebruik maken van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. In de Wkb moet de opdrachtgever of vergunninghouder van het te bouwen object een Kwaliteitsborger in de hand nemen. Als opdrachtgever is het belangrijk om alvast in gesprek te gaan met mogelijke Kwaliteitsborgers, zodat per januari 2022 duidelijk is bij wie de borging van het bouwproces en de nodige wettelijke acties tijdens het bouwproces zijn belegd.

 

De ultieme test: Een proefproject

Wilt u het nieuwe Wkb proces echt toetsen? Dan kunt u deelnemen aan zogenaamde proefprojecten. Hiermee kunnen de interne processen voor kwaliteitsborging getoetst worden. Ook is het dé testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten. Daarnaast is er bij de gemeente vaak een soort van ‘leergeld’ te verkrijgen, middels legeskorting, waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

 

TÜV Nederland als Kwaliteitsborger

Voor opdrachtgevers van bouwprojecten is het van groot belang dat het proces van kwaliteitsborging op een laagdrempelige en soepele manier verloopt, uiteraard binnen de kaders van de wet. Bij TÜV Nederland hanteren we een pragmatische en flexibele aanpak en heeft u één aanspreekpunt.

Met onze ruime (bijna 40 jaar!) ervaring in het uitvoeren van daadwerkelijk onafhankelijke inspecties (ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie) en het certificeren, bent u verzekerd van een kwalitatieve beoordeling waar u op kunt vertrouwen én bouwen. Bovendien is TÜV Nederland BRL 5019 gecertificeerd en maken wij gebruik van een erkend instrument en zijn daarmee een geregistreerde Kwaliteitsborger.

Wilt u meer informatie over hoe TÜV Nederland u kan helpen met de kwaliteitsborging van uw bouwproces? Vraag dan een proefproject via TÜV Nederland aan.