Skip to content

Regels servicekosten kantoor, dit zijn ze!

Regels servicekosten kantoor

In het geval van kantoorruimte is er geen wettelijke definitie die hier duidelijkheid over geeft. In de basis komt het neer op gebouw gebonden kosten die gemaakt worden voor de huurder zoals: energiekosten, onderhoud aan installaties, schoonmaakkosten algemene ruimtes, beveiligingskosten etc. Een administratieve vergoeding van gemiddeld 5% over het totaal van de servicekosten is ook gebruikelijk.

Servicekosten vastleggen in huurovereenkomst

De inhoud van de huurovereenkomst is hierin bepalend, dus is het zaak om goed vast te leggen wat er onder servicekosten wordt verstaan. Zo worden discussies over de doorberekening en eindafrekening voorkomen.

Meestal wordt overeengekomen dat de huurder een voorschot op de servicekosten betaalt. Dit kan per maand of kwartaal zijn. Aan het einde van een periode, vaak een jaar, volgt dan een eindafrekening. Relevante algemene bepalingen van het ROZ-model zijn:

  • Art. 18.4: “Na afloop van het servicekostenjaar verstrekt Verhuurder aan Huurder binnen 12 maanden na afloop van het jaar over elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de levering van zaken en diensten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van Huurder in die kosten op zodanige wijze dat Huurder de toerekening van de kosten zelfstandig kan vaststellen. […].”
  • Art. 18.5: “Na het einde van de huur wordt een overzicht verstrekt over de periode waarover dit nog niet was geschied. Verstrekking van dit laatste overzicht vindt plaats na verloop van maximaal 12 maanden na afloop van het jaar waarop de servicekosten betrekking hebben tenzij Verhuurder niet in staat is dit overzicht te verstrekken. Verhuurder zal dit met redenen omkleed aan Huurder meedelen. Huurder noch Verhuurder zal voortijdig aanspraak maken op verrekening.”
  • Art. 18.6: “Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met voorschotbetalingen, door Huurder te weinig is betaald of door Verhuurder te veeI is ontvangen, wordt binnen drie maanden na verstrekking van het overzicht bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg.”
  • Art. 18.7: “Verhuurder heeft het recht de levering van zaken en diensten, na overleg met Huurder, naar soort en omvang te wijzigen.”
  • Art. 18.8: “Verhuurder heeft het recht het door Huurder verschuldigde voorschot op de vergoeding voor levering van zaken en diensten tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten, onder meer in een geval als bedoeld in artikel 18.7.”
  • Art. 18.9: “ln geval de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door Verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten behoort, kan Verhuurder na overleg met Huurder de wijze van het bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld Huurders aandeel in de kosten van het verbruik aanpassen, waarbij individuele bemetering om het daadwerkelijk verbruik per gebruiker zichtbaar te maken in ieder geval is toegestaan.”
  • Art. 18.10: “Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over Huurders aandeel in de kosten van verbruik, dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door Verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die Verhuurder in dat geval tegenover Huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade.”
  • Art. 18.11: “Verhuurder is, behoudens in geval van een toerekenbare ernstige tekortkoming van Verhuurder, niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet functioneren dan wel de niet behoorlijke levering van zaken en diensten. Evenmin zal Huurder in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering.”

Het komt steeds vaker voor dat kantoorruimtes worden verhuurd voor een all-in prijs. Servicekosten worden dan volgens een vast bedrag berekend en omvatten dan alle bijbehorende diensten en leveringen, koffie/thee, gebruik meubilair, internet, etc. Dus geen verrassingen achteraf.

Kortom, duidelijkheid en transparantie in servicekosten zorgen voor een soepele eindafrekening en kan geld en ergernis besparen! Regels servicekosten kantoor

Lees verder over de kengetallen van servicekosten voor een kantoorruimte

Lees hier op welke Regels over servicekosten je op  kantoor. op moet letten

Deel "Regels servicekosten kantoor, dit zijn ze!" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

AI en war-on-talent zorgen voor een transitie in de kantorenmarkt

Vastgoed maakt niet alleen een gigantische mechanische transitie door, maar ook een sociale. De trend is dat er bij het ontwikkelen van nieuwe kantoren en werkplekken -mede door corona, technologie, klimaatverandering, war on talent en AI- steeds vaker...
Wat zijn de servicekosten van een huismeester en een receptie

De servicekosten van een huismeester en de receptie

Wat zijn de gemiddelde servicekosten van een huismeester en de receptie in een kantoorpand? Grotendeels hangt dit af van de mate van service vanuit de verhuurder. De huismeesterkosten hangen weer af van de grootte en de staat van...

Kantoorgebouwen met laag energielabel tot wel 40% in prijs gedaald door energielabelplicht

De energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen heeft geleid tot een forse prijsdaling voor vastgoed met een laag energielabel. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de effecten van deze labelplicht, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Kantoorgebouwen met...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.